آرشیو طبقات – اصحاب حضرت محمد در شام – فروه بن عمرو جذامی