از دیدگاه قرآن

فضیلت افراد شرکت کننده در بدر فرشتگان و اصحاب

رفاعه بن رافع که از بدریان بود و در عقبه شرکت نکرده بود به فرزند خود میگفت، بسیار این مطلب را دوست میدارم که سعادت شرکت در بدر را یافتم هر چند که در عقبه شرکت نکردم زیرا جبرئیل از پیامبر (ص) پرسیده بود که اهل بدر میان شما چگونهاند؟ پیامبر گفته بود که ایشان برگزیدگان ما هستند و جبرئیل گفته بود آری میان فرشتگان هم همینطور است، فرشتگانی که در جنگ بدر شرکت کردند گزیدگان ما هستند.
این مطلب را بخاری در صحیح خود از سلیمان بن حرب آورده است.
معاذ بن رفاعه زرقی هم از پدر خود که از بدریان است چنین روایت میکند.
جبرئیل علیه السلام به حضور پیامبر (ص) آمد و گفت شما کسانی را که در جنگ بدر حضور داشتند چگونه میدانید؟ پیامبر (ص) فرمود از بهترین یا برگزیدهترین مسلمانانند، جبرئیل گفت میان فرشتگان هم همینطور است.
ترجمه دلائل النبوه ،ج۲،ص:۳۱۳
(۱) ابو عبد الرحمن سلمی از علی علیه السلام روایت میکند که میفرمود، پیامبر (ص) من و ابو مرثد غنوی و زبیر بن عوام و مقداد را که همه هم سوار کار بودیم ماموریتی داد و فرمود خود را به روضه خاخ [۶۴] برسانید. در آنجا زنی از مشرکان هست که همراه او نامهای از حاطب برای مشرکان است. علی (ع) میگوید ما در حالی به آن زن رسیدیم که سوار بر شترش بود و میرفت، او را نگاه داشتیم و گفتیم نامهای که همراهت هست کجاست؟
گفت من نامهای ندارم، شترش را خواباندیم و بارهایش را بررسی نمودیم، میان بارهای او نامهای ندیدیم، گفتیم پیامبر (ص) که بیهوده مطلبی را نمیفرماید این بود که به او گفتیم یا نامه را بیرون بیاور، یا ترا برهنه خواهیم ساخت و بازرسی بدنی میکنیم.
همینکه دید من آهنگ بالاپوش او را نمودم و او خود را در عبائی پیچیده بود نامه را بیرون آورد و ما نامه را به حضور پیامبر (ص) آوردیم.
عمر گفت ای رسول خدا، حاطب به خدا و رسول خدا خیانت کرده است اجازه فرمای تا گردنش را بزنم! پیامبر (ص) به حاطب فرمود چه چیز ترا به این کار وا داشت؟
گفت بخدا چنین نیست که به پروردگار و رسول او مومن نباشم، بلکه میخواستم به این وسیله نزد ایشان مقامی پیدا کنم تا بآن وسیله خداوند مشکلات مربوط به خانواده و اموال مرا دفع فرماید، و شما توجه دارید که هر یک از اصحاب در مکه کس و کاری دارند که گرفتاریهای ایشان را رفع مینمایند.
پیامبر فرمود درست میگوید نسبت به او خیراندیش باشید.
عمر گفت بهر حال او نسبت به خدا و رسول خدا خیانت کرده است و من گردنش را خواهم زد.
پیامبر (ص) فرمود مگر او از اهل بدر نیست؟ مگر تو نمیدانی که خداوند آنها را مورد مرحمت خاص قرار داده و فرموده است که گناهان شما را
______________________________
[ (۶۴)]- روضه خاخ: و خاخ: نام جائی است میان مکه و مدینه که حضرت باقر و حضرت رضا هم در آنجا منزلی داشتهاند (منتهی الارب زیر ماده خوخ).
ترجمه دلائل النبوه ،ج۲،ص:۳۱۴
(۱) میبخشم و بهشت را برای شما واجب گردانیدهام، میگوید در این هنگام عمر چشمهایش پر از اشک شد و گفت خدا و رسول او داناترند.
هم بخاری و هم مسلم این حدیث را در صحیح خود آوردهاند.
جابر بن عبد الله میگوید، یکی از بندگان حاطب بن ابی بلتعه برای شکایت از او پیش پیامبر (ص) آمد و ضمن آن گفت ای رسول خدا حتما حاطب به جهنم خواهد رفت، پیامبر فرمودند نامربوط میگوئی او به جهنم نخواهد رفت زیرا در جنگ بدر و حدیبیه حاضر شده است
ترجمه دلائل النبوه ،ج۲،ص:۳۱۵
برگرفته از کتاب ترجمه دلائل النبوه نوشته آقای ابوبکر احمد بن الحسین بن علی البیهقی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *