اصحاب و شاگردان

طبقات – یاران حضرت محمد در بصره – سعد بن اطول بن عبد الله

ابن خالد بن واهب بن غیاث بن عبد بن شقره بن عدی بن عوف بن غطفان بن قیس بن جهینه بن زید بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعه.
گوید عفان بن مسلم ما را خبر داد و گفت حماد بن سلمه، از ابو جعفر عبد الملک، از ابو نصره، از سعد بن اطول برای ما حدیث کرد که میگفته است برادرش در حالی که وام دار بوده و گروهی نانخور داشته درگذشته است، و سیصد درم از خود باقی گذاشته
______________________________
(۱) جمله دعائیه علیه السلام در متن کتاب آمده است.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۷،ص:۵۶
(۱) است. سعد میگوید: خواستم میراث او را برای نانخورهای او هزینه کنم. پیامبر (ص) فرمودند: برادرت گرفتار و پای بند وام خود است. من گفتم: ای رسول خدا! من همه وام او را پرداختهام جز دو دینار که زنی مدعی آن است و هیچ مدرک و گواهی ندارد. حضرت ختمی مرتبت فرمود: طلب او را بده که حق با اوست.
گوید از گفته واصل بن عبد اللّه بن بدر بن عبد اللّه بن سعد بن اطول مرا خبر دادند که میگفته است پدرم برای من نقل کرد که عبد اللّه پسر سعد برای دیدار دوستان خود به شوشتر میرفته است روزی که وارد آن جا میشده و روز بعد را پیش آنان میمانده و روز سوم از شوشتر بیرون میآمده است. به او میگفتهاند کاش بمانی، پاسخ میداده است که از پدرم سعد بن اطول شنیدم که میگفت رسول خدا (ص) مرا از این که بیشتر در جایی بمانم نهی فرمودهاند، یا آنکه شنیدهام رسول خدا (ص) از درنگ کردن نهی فرموده است و هر کس در سرزمینهای خراج سه روز بماند درنگ کرده است و بدین سبب خوش ندارم بمانم و بیشتر اقامت کنم.
محمد بن سعد میگوید همچنین از واصل بن عبد اللّه مرا خبر دادند که میگفته است پدرم برای من نقل کرد که چون یزید بن معاویه درگذشت عبید اللّه بن زیاد از مردم بصره بر جان خود ترسید و به سعد بن اطول پیام داد و از او تقاضا کرد که او را از مردم بصره پناه دهد. سعد بن اطول پاسخ داد که قوم و عشیره من در بصره نیستند، عشیره من ساکن شام هستند.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *