القاب و کنیه ها

طبقات – کنیه رسول خدا (ص)

فضل بن دکین از داود بن قیس، از موسی بن یسار، از ابو هریره نقل میکند که پیامبر فرمود با نام من نامگذاری کنید ولی کنیه مرا بر خود مگذارید و کنیه من ابو القاسم است.
ابو عاصم ضحاک بن مخلد شیبانی از محمد بن عجلان، از پدرش، از ابو هریره نقل میکند که پیامبر (ص) فرمود میان نام و کنیه من را برای خود جمع مکنید، من ابو القاسم
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۱،ص:۹۶
(۱) هستم، خداوند عطا میفرماید و من تقسیم میکنم.
ابو بکر بن عبد اللّه بن ابی اویس مدنی از سلیمان بن بلال، از کثیر بن زید، از ولید بن رباح، از ابو هریره از پیامبر نقل میکند که میفرمود سوگند به کسی که ابو القاسم به او سوگند میخورد و منظور آن حضرت از ابو القاسم خودش بود.
عبد الوهاب بن عطاء عجلی از حمید طویل، از انس بن مالک نقل میکند پیامبر (ص) در گورستان بقیع بود، مردی صدا زد: «ای ابا القاسم»، پیامبر (ص) برگشت.
آن مرد گفت: به شما عرضی نداشتم، کس دیگری را صدا کردم. پیامبر فرمود: با نام من نامگذاری کنید و کنیه مرا بر کسی ننهید.
محمد بن عبد اللّه اسدی از سفیان، از منصور، از سالم، از جابر نقل میکند برای مردی از انصار پسری متولد شد و نامش را محمد گذاشت. انصار ناراحت شدند و گفتند در این مورد باید از پیامبر (ص) اجازه بگیریم. و این موضوع را به آن حضرت گفتند. فرمود:
انصار در اجازه گرفتن کار بسیار پسندیدهیی میکنند. آن گاه فرمود: نام مرا بر خودتان بگذارید ولی کنیه مرا بر کسی منهید، من ابو القاسم هستم و میان شما تقسیم میکنم.
عبد الوهاب بن عطاء میگوید، از سعید بن ابی عروبه در مورد اینکه کنیه پیامبر را بر کسی بگذارند پرسیدند. او از قول قتاده از سلیمان یشکری، از جابر بن عبد اللّه نقل کرد مردی از انصار برای خود کنیه ابو القاسم را انتخاب کرد و انصار گفتند ما این کنیه را بر تو اطلاق نمیکنیم تا از رسول خدا بپرسیم و این موضوع را از ایشان پرسیدند. فرمود: نام مرا بر خود بگذارید و کنیه مرا بر خود نگذارید. سعید افزود که قتاده دوست نداشت که کسی که نامش هم محمد نیست کنیه ابو القاسم داشته باشد.
عبد الوهاب بن عطاء از اسرائیل، از عبد الکریم جزری، از عبد الرحمن بن ابی عمره انصاری نقل میکند که پیامبر (ص) فرمود کنیه و نام مرا به صورت جمع بر کسی مگذارید.
______________________________
[۱]. جابر بن عبد اللّه بن عمرو بن حرام انصاری از اصحاب محترم رسول خدا (ص) که در بدر و هجده جنگ دیگر در التزام رکاب پیامبر (ص) بوده است و در جنگ صفین از اصحاب امیر المومنین علی (ع) است و در سال ۷۸ هجری در گذشته است، بخاری و مسلم ۱۵۴۰ حدیث از او نقل کردهاند، رک: اردبیلی، جامع الرواه، ج ۴، ص ۱۴۳ و زرکلی، الاعلام.- م.
[۲]. عبد الوهاب بن عطاء، در گذشته ۲۰۴ هجری، رک: ذهبی، میزان الاعتدال، ج ۲، ذیل شماره ۵۳۲۲، ص ۶۸۱٫- م.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۱،ص:۹۷
(۱) موسی بن داود ضبّی از ابن لهیعه، از ابی یونس غلام ابو هریره، از ابو هریره نقل میکرد که رسول خدا فرموده است نام و کنیه مرا به صورت جمع بر کسی مگذارید و از این کار نهی فرموده است.
قتیبه بن سعید بلخی از بکر بن مضر، از ابن عجلان، از پدرش، از ابو هریره نقل میکند که رسول خدا فرموده است کنیه و نام مرا به صورت جمع بر کسی مگذارید.
عبد اللّه بن صالح بن مسلم عجلی از اسرائیل، از ثویر، از مجاهد نقل میکند که پیامبر (ص) فرمود با نام من نامگذاری کنید ولی کنیه مرا بر خود منهید.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *