از دیدگاه سخنوران و محققان

طبقات – محدثان و فقیهان در بغداد – ابو البختری قاضی

نامش وهب و پسر وهب بن وهب بن کثیر بن عبد اللّه بن زمعه بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزّی بن قصیّ و از مردم مدینه بوده است، سپس از مدینه بیرون آمده و ساکن شام شده است. پس از آن به بغداد آمده است، خلیفه هارون او را به سرپرستی قضای بخش عسکر مهدی بغداد گماشت و پس از چندی او را از آن کار بر کنار ساخت و پس از برکناری بکار بن عبد اللّه زبیری از حکومت مدینه، هارون ابو البختری را به امامت جماعت و فرماندهی نظامی و سرپرستی قضای مدینه گماشت، ابو البختری پیر مردی محترم و از رجال نامور قریش بود ولی در حدیث ارزشی نداشت و چون حدیثهای ناشناختهیی روایت کرد حدیث او را رها کردند، سپس از مدینه هم برکنار شد و به بغداد برگشت و همان جا مقیم بود تا در سال دویست درگذشت.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *