بعثت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

طبقات – خبر صفه و کسانی از اصحاب پیامبر (ص) که در آن بودند

محمد بن عمر واقدی از واقد بن ابو یاسر تمیمی، از یزید بن عبد الله بن قسیط نقل میکرد اصحاب صفه گروهی از یاران رسول خدا بودند که خانه نداشتند و به روزگار رسول (ص) در مسجد میخوابیدند و روزها هم همان جا سایه میگرفتند و جای دیگری غیر از آن نداشتند. پیامبر (ص) شبها به هنگام غذا خوردن آنها را فرا میخواند، گروهی را میان یاران خود تقسیم میفرمود که با آنها غذا بخورند و گروهی هم با خود رسول (ص) غذا میخوردند و چنان بود تا اینکه خداوند متعال آنان را ثروتی عنایت فرمود.
واقدی از محمد بن مسلمه، از عمر بن عبد الله، از پسر کعب قرظی در تفسیر این گفتار الهی که میفرماید: «برای درویشانی که در راه خدا محبوس شدهاند»، روایت میکرد منظور اصحاب صفهاند که در مدینه نه خانهیی داشتند و نه خویشاوندی و خداوند مردم را به پرداخت صدقه به ایشان تحریض فرموده است.
واقدی از محمد بن نعیم بن عبد الله مجمّر، از پدرش نقل میکرد که میگفته است از ابو هریره شنیدم که میگفت سی مرد از اهل صفه را دیدم که بدون ردا پشت سر پیامبر (ص) نماز میگزاردند.
واقدی از زید بن فراس، از محمد بن کعب نقل میکند که میگفته است از واثله بن اسقع شنیدم که میگفت سی نفر از یاران رسول خدا را دیدم که فقط لنگ داشتند و پشت سر رسول (ص) نماز میگزاردند و من خود یکی از ایشان بودم.
واقدی از محمد بن خوط، از اسحاق بن سالم، از ابو هریره نقل میکرد پیامبر (ص) شبی بیرون آمد و فرمود یاران مرا فراخوانید و منظور آن حضرت اصحاب صفه بود. گوید، من یکی یکی ایشان را از خواب بیدار کردم و جمع شدیم و بر در خانه پیامبر (ص) آمدیم، و اجازه ورود خواستیم که اجازه فرمود و کاسه بزرگی که در آن نوعی غذای ساخته شده از جو بود، پیش ما نهاد و دست بر آن گذاشت و فرمود: به نام خدا شروع به خوردن کنید. و ما هر اندازه که خواستیم خوردیم و چون سیر شدیم دست کشیدیم. گوید، پیامبر (ص) چون
______________________________
[۱]. بخشی از آیه ۲۷۳، سوره دوم- بقره-، ضمن این آیات راهنمایی برای پرداخت صدقه شده است.- م.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۱،ص:۲۴۱
(۱) کاسه را پیش ما نهاد، فرمود: سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست در خانواده محمد خوراکی دیگر غیر از آنچه میبینید نیست. گوید، به ابو هریره گفتیم هنگامی که همگی سیر شدید و از غذا خوردن دست کشیدید چه اندازه باقی ماند؟ گفت: به همان اندازه که آن را گذاشته بود و فقط نشانه انگشتان روی آن باقی بود.
واقدی از کثیر بن زید، از ولید بن رباح، از ابو هریره نقل میکند که میگفته است من هم در روزگار پیامبر (ص) از اصحاب صفه بودم، و گاهی از گرسنگی در فاصله میان خانه عایشه و ام سلمه بیهوش میشدم.
واقدی از موسی بن عبیده، از نعیم بن عبد الله مجمّر، از پدرش، از ابو ذر نقل میکند که میگفته است من هم از اهل صفه بودم.
واقدی از شیبان پدر معاویه بن شیبان، از یحیی بن ابو کثیر، از ابو سلمه بن عبد الرحمن، از یعیش بن قیس بن طهفه غفاری، از قول پدرش نقل میکرد که میگفته است من هم از اصحاب صفه بودم.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *