اصحاب و شاگردان

طبقات – اصحاب حضرت محمد در شام – ابو ثعلبه خشنی

منسوب به قبیله خشین است که از شاخههای قبیله قضاعه است، آن چنان که یاران او به ما خبر دادهاند نامش جرهم و نام پدرش ناش بوده است، و از گفته ابو مسهر دمشقی ما را خبر
______________________________
(۱) ابن اثیر در النهایه، ج ۱، ص ۳۶۸، احراض را به معنی کسانی که شهره به گناه شدهاند و در گناه چنان زیادهروی کردهاند که مردم آنان را به یک دیگر با انگشت نشان میدهند و نیز به معنی کسانی که مذهب آنان فاسد است معنی کرده است.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۷،ص:۴۲۵
(۱) دادند که میگفته است نام ابو ثعلبه جرثومه و نام پدرش عبد الکریم بوده است.
عفان بن مسلم، از وهیب، از نعمان بن راشد، از زهری، از عطاء بن یزید لیثی از خود ابو ثعلبه خشنی ما را خبر داد که میگفته است پیامبر (ص) در انگشت ابو ثعلبه انگشتری زرین دیده است و با ترکهیی که در دست داشته شروع به کوبیدن بر انگشت او فرموده است.
گوید رسول خدا لحظهیی از او روی برگرداند و ابو ثعلبه انگشتری را بیرون آورد و به گوشهیی پرت کرد. پیامبر (ص) نگریست و انگشتری را در دست او ندید، فرمود «چنان میبینم که تو را به درد و زحمت و غرامت انداختم».
محمد بن عمر واقدی میگوید، عبد الرحمان بن صالح از محجن بن وهیب ما را خبر داد که میگفته است ابو ثعلبه خشنی هنگامی به حضور پیامبر آمد که آن حضرت برای رفتن به خیبر آماده میشد، ابو ثعلبه همراه ایشان در جنگ خیبر شرکت کرد، پس از آن نمایندگان خشین که هفت تن بودند به حضور پیامبر آمدند و در خانه ابو ثعلبه منزل کردند.
محمد بن عمر واقدی میگوید ابو ثعلبه خشنی در شام به سال هفتاد و پنج که آغاز حکومت عبد الملک بن مروان بود درگذشت.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *