اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

روایتی در مورد روزه مستحبی گرفتن رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم ۸

۱). شیخ صدوق در فضائل الاشهر الثلاثۀ، صفحه ۵۲ نظیر این حدیث را از قول حضرت صادق (ع) آورده است که بیشترین روزه )
مستحبی پیامبر (ص) در ماه شعبان بوده است. شیخ طوسی هم آن را در بخش روزههای مستحبی تهذیب به شماره ۱۶ نقل کرده
است. ابو داود هم نظیر آن را به شماره ۲۴۳۴ در سنن، جلد دوم، صفحه ۳۲۴ نقل کرده است.
۲). طلق بن غنّام کوفی درگذشته به سال ۲۱۱ هجری است. به میزان الاعتدال، ذهبی، جلد دوم، صفحه ۳۴۵ مراجعه فرمایید. )
۳). زرّ، از کسانی است که دوره جاهلی را درک کرده است. او یکصد و بیست سال زندگی کرده و به سال ۸۲ هجری درگذشته )
است. همه مؤلفان کتابهای صحاح از او نقل حدیث کردهاند.
۴). ترمذی این حدیث را با همین اسناد در الجامع به شماره ۷۴۲ ، جلد سوم، صفحه ۱۱۸ آورده و گفته است از ابن عمر و ابو هریره )
هم همین گونه روایت شده است.
۵). ربیعۀ جرشی، از اشخاصی است که در مورد اینکه از اصحاب رسول خدا (ص) بوده یا نبوده است، اختلاف است. )
او در جنگ مرج راهط در شصت و چهار سالگی کشته شد. به اسد الغابۀ، ابن اثیر، جلد دوم صفحه ۱۷۱ ، مراجعه فرمایید.
۶). این حدیث را ترمذی در الجامع ذیل شماره ۷۴۵ ، جلد سوم، صفحه ۱۲۱ آورده و گفته است در این باره از حفصه و ابو قتاده و )
ابو هریره و اسامۀ بن زید هم نقل شده است. استاد محمد فؤاد عبد الباقی مصحح جلد سوم الجامع در حاشیه نوشته است. نسایی و
ابن ماجه هم این حدیث را آوردهاند.
شمائل النبی ،متن،ص: ۱۷۳
ابو هریره برای ما نقل کرد که میگفته است: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: روزهای دوشنبه و پنجشنبه اعمال بر خداوند
«۱» . عرضه میشود و دوست دارم عمل من به خداوند عرضه شود، در حالی که من روزه باشم
برگرفته از کتاب شمائل النبی نوشته: محمدبن عیسی ترمذی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *